foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Vstupte do odborů, které neslibují zájezdy, zlevněné zboží a podobně. Za "padesát kaček" měsíčně vám garantujeme právní ochranu. Řešíme nebo se snažíme řešit problémy, co vás pálí. Pomáháme vylepšovat pracovní podmínky na pracovišti. Vaše připomínky bereme vážně. Pokud jste u nás větší část roku, obdržíte bonus na Vánoce.

Přihlášení

Vážení zaměstnanci!

Váš zaměstnavatel se Vám doslova a do písmene prostřednictvím nás Vašich odborových zástupců při probíhajícím kolektivním vyjednávání opět vysmívá!!! Viz jeho návrhy níže!!! Pro srovnání: třeba v oblasti příplatku "za léta" u DP již před více než 15ti lety činil tento 20,-Kč na hodinu u řidičů autobusů!!! Oproti např. současnému stavu to prakticky znamená v oblasti "letového" přidání cca 300,-(!!!)Kč hrubého/měsíc!!! A i ostatní návrhy jsou více než symbolické a jsou naprostým výsměchem Vám všem, na jejichž práci DPP stojí!!! Necháte si to i nadále líbit???!!!

I.         ZMĚNY TEXTU KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

 

1)        V kapitole 9. Závěrečná ustanovení se stávající text se nahrazuje novým textem:

9.12          Kterákoliv ze smluvních stran KS může navrhnout jednání o její změně nebo doplnění v případech, kdy vznikne situace, se kterou se nepočítalo při jejím uzavření. O návrhu budou obě smluvní strany neprodleně jednat.

Smluvní strany se zavazují, že v letech 2017 – 2019 nebudou jednat o nárůstu mzdových tarifů a poskytovaných příplatků, s výjimkou Přílohy KS, bodu 4.10 v roce 2018 a nominálním nárůstu sociálních nákladů v souladu s kapitolou 5, a s výjimkou bodů KS nebo Přílohy KS, dohodnutých k dalšímu jednání v letech 2017 – 2020.

 

2)        V kapitole 5. Sociální oblast se stávající text v bodu 5.9.13 nahrazuje novým textem:

5.9.13             Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli sjedná DP a bude se podílet na jeho úhradě. Pojistné činí 500 Kč 1000 Kč. DP uhradí za zaměstnance částku 300 Kč 800 Kč, částkou ve výši 200 Kč se na úhradě podílí zaměstnanec. Pojištění bude sjednáno pro zaměstnance v základním pracovněprávním vztahu v profesích řidič nákladního automobilu, řidič osobních a dodávkových vozů, řidič manipulační (autobus), řidič tramvaje, řidič autobusu, strojvedoucí metra, strojvedoucí NTP, řidič referent, dispečer, který řídí při výkonu práce služební vozidlo, automechanici manipulující s BUS a pro zaměstnance dalších profesí, u kterých je požadováno v rámci pracovních povinností řízení dopravního prostředku. Příspěvek zaměstnavatele ve výši 300 Kč 800 Kč je zdanitelným příjmem, který bude připočten k hrubému příjmu zaměstnance. Částka ve výši 200 Kč bude uhrazena zaměstnancem.

Podmínky smlouvy:

a)                pojištění se vztahuje na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli,

b)                pojištění se dále vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zanedbáním předepsané obsluhy a údržby,

c)                pojištění se vztahuje i na škody způsobené v souvislosti s řízením motorového dopravního prostředku,

d)               plnění vyplacené ze všech pojistných událostí vzniklých v době trvání pojištění je omezeno pro každého pojištěného (zaměstnance) pojistnou částkou ve výši 150 000 Kč,

e)                pojištění jednotlivého zaměstnance zaniká dnem, kdy pojištěný přestal být zaměstnancem DP,

f)                 plnění pojistitele činí 90 % z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen zaplatit zaměstnavateli jako náhradu škody,

g)                na tento druh pojištění je možno mít uzavřeno více smluv, uplatnit náhradu škody lze vždy jen u jedné z nich,

h)                pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na pneumatikách a discích kol tvořících součást dopravního prostředku.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný:

a)                způsobil úmyslně,

b)                převzal nad rámec stanovený právním předpisem,

c)                způsobil nesplněním povinnosti odvrátit škodu a zamezit zvětšení už vzniklé škody,

d)               způsobil po požití alkoholu, užití psychotropní, omamné nebo jiné návykové látky,

e)                způsobil vyrobením zmetku nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích,

f)                 způsobil tím, že při neplatném skončení základního pracovněprávního vztahu nevykonával práci,

g)                způsobil schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat,

h)                způsobil ztrátou věci,

i)                  způsobil zaměstnavateli zaplacením majetkové sankce uložené v důsledku jednání pojištěného, s výjimkou sankcí uložených v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (zdravotní, sociální apod.),

j)                  způsobil provozem dopravního prostředku, je-li dána odpovědnost podle § 2927 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud se na ni vztahuje zákonné nebo povinné smluvní pojištění odpovědnosti.

Smluvní strany mohou zahájit jednání o úpravě podmínek pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu v případě změny způsobenou zaměstnavateli na období po 31. 12. 2017, jakmile bude známa výše pojistného a pojistné podmínky pojistných podmínek, kterými se řídí bude pojistná smlouva upravující podmínky pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli řídit.

 

II.              ZMĚNY PŘÍLOHY KOLEKTIVNÍ SMLOUVY – MZDOVÝ PŘEDPIS – Pravidla pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

V kapitole 4. Poskytování příplatků se stávající bod 4.10 nahrazuje novým textem následujícím způsobem:

4.10          Podle délky dosažené odborné praxe v DP se zaměstnancům poskytuje příplatek ve výši závislé na počtu odpracovaných hodin v příslušném měsíci takto:

Roky

Sazba Kč/hod.

 

Zaměstnanci

všech kategorií

0 – 3 1

0,00

1– 2

1,00

2 – 3

2,00

3 – 6

1 3,00

6 –9

2 4,00

9 – 12

3 5,00

12– 15

4 6,00

15– 20

5 7,00

20– 30

10,00

30– 40

11,00

nad 20 40

8 12,00

Jako využitelnost odborné praxe v DP se posuzuje doba nepřetržitého trvání pracovního poměru v DP včetně dob zaměstnání u organizací, jejichž činnost byla do DP delimitována. K délce odborné praxe v DP je připočtena i prokazatelná odborná praxe v ostatních dopravních společnostech a organizacích, k nimž byli převedeni zaměstnanci v rámci převodu práv a povinností dle § 338 ZP, včetně zaměstnanců, kteří nastoupili k zaměstnavateli až po provedení převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z DP.

 

V kapitole 5. Pobídkové složky mzdy nebo odměn z dohod se stávající bod 5.1 nahrazuje novým textem následujícím způsobem:

 

5.1            Kolektivní výkonnostní odměny

Kolektivní výkonnostní odměny se poskytují všem zaměstnancům, s výjimkou zaměstnanců, jejichž odměňování se řídí podmínkami stanovenými ve smlouvách o mzdě včetně manažerských smluv a zaměstnanců získávajících předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytnými pro řádný výkon sjednané práce.

Kolektivní výkonnostní odměny se poskytují v sazbě 8 % 13 %. U u řidičů MHD včetně strojvedoucích instruktorů a řidičů tramvají instruktorů v sazbě 10 %., v sazbě 11 % u zaměstnanců manuálních profesí a TH zaměstnanců pracujících dle bodu 2.5.1 a) KS, v sazbě 10 % u TH zaměstnanců pracujících dle bodu 2.5.1 b) KS U přepravních kontrolorů a v sazbě 30 % u přepravních kontrolorů.

Období pro poskytování kolektivních výkonnostních odměn je kalendářní měsíc a jsou vypláceny v termínu vyúčtování mzdy za běžný měsíc.

 

5.1.1         Stanovení kolektivu zaměstnanců:

a)  kolektiv strojvedoucích metra za provoz,

b)  kolektiv strojvedoucích instruktorů za provoz,

c)  kolektiv řidičů autobusů za garáž,

d) kolektiv řidičů tramvají a řidičů tramvají instruktorů za vozovnu,

e)  kolektiv zaměstnanců manuálních profesí za provozovnu,

f)  kolektiv zaměstnanců manuálních profesí v jednotce (bez provozoven) dle útvarů přímo řízených vedoucím jednotky,

g)  kolektiv zaměstnanců manuálních profesí dle útvarů přímo řízených ředitelem (bez jednotek a provozoven),

h)  kolektiv TH zaměstnanců TH s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou pracujících dle bodu 2.5.1 a) KS v útvarech přímo řízených ředitelem (jsou-li v přímé podřízenosti ředitele jednotky, tvoří TH zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v každé jednotce samostatný kolektiv),

i)   kolektiv TH zaměstnanců TH s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v útvarech přímo řízených ředitelem (jsou-li v přímé podřízenosti ředitele jednotky, tvoří TH zaměstnanci s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v každé jednotce samostatný kolektiv),

j)   kolektiv přepravních kontrolorů,

k)  kolektiv TH zaměstnanců útvaru Prodeje jízdních dokladů s rovnoměrně nebo nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou ve dvousměnném pracovním režimu,

l)   kolektiv TH zaměstnanců útvaru Střediska dopravních informací v jednosměnném a dvousměnném pracovním režimu, v rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, ve funkci informátor v dopravě.

m) kolektiv TH zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou neuvedený pod písmeny h), j), k) a l) v útvarech přímo řízených ředitelem (jsou-li v přímé podřízenosti ředitele jednotky, tvoří TH zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v každé jednotce samostatný kolektiv),

 

5.1.2         Celková částka výkonnostní odměny se stanoví:

a)  u kolektivu podle bodu 5.1.1 a), b), c) a d) procentní sazbou výkonnostní odměny 10 % 13 %, u kolektivu e), f), g) a h) procentní sazbou výkonnostní odměny 8 % 11 % násobenou součtem skutečně vyplacených tarifních mezd (včetně přesčasů) zaměstnanců kolektivu, u kolektivu j) procentní sazbou výkonnostní odměny 30 % násobenou součtem skutečně vyplacených tarifních mezd (včetně přesčasů) zaměstnanců kolektivu,

b)  u kolektivu podle bodu 5.1.1 i), k) a , l) a m) procentní sazbou výkonnostní odměny 8 % 10 % násobenou součtem přiznaných měsíčních mzdových tarifů skutečného počtu zaměstnanců kolektivu.

 

5.1.3         Rozdělování kolektivních výkonnostních odměn:

a)  Z celkového objemu kolektivních výkonnostních odměn stanoveného podle odstavce 5.1.2 přiznává kolektivní výkonnostní odměny jednotlivým zaměstnancům kolektivu nejbližší vedoucí zaměstnanec diferencovaně, a to zejména:

-    po zhodnocení plnění pracovních úkolů a kvality prováděných prací,

-    podle míry přínosu jednotlivých zaměstnanců kolektivu na plnění stanovených úkolů,

-    vedoucí zaměstnanec zohlední míru přínosu jednotlivých zaměstnanců kolektivu na plnění stanovených úkolů dle odpracované doby včetně přesčasů.

b)  Přesun objemu prostředků na kolektivní výkonnostní odměny mezi kategoriemi a kolektivy dle bodu 5.1.1 a 2.5.1 a) a 2.5.1 b) KS nelze provádět.

c)  Přesun objemu prostředků na kolektivní výkonnostní odměny nevyčerpaných v příslušném období (měsíci) nelze převádět do následujících období (měsíců) s výjimkou důvodů uvedených v bodě 5.1.4.

d) Podklady k přiznaným kolektivním výkonnostním odměnám archivuje pracoviště.

 

5.1.4         Postup při rozdělování kolektivních výkonnostních odměn

Individuální podíl z kolektivní výkonnostní odměny se vyplácí měsíčně každému zaměstnanci v plné výši, v souladu s bodem 5.1.3 písm. a), pokud nenastane důvod k nepřiznání kolektivní výkonnostní odměny, příp. její části.

Důvodem k nepřiznání kolektivní výkonnostní odměny, příp. její části, může být závada ve výkonu práce nebo porušení předpisů a povinností vztahujících se k vykonávané práci zaměstnancem. Pokud je důvodem nepřiznání kolektivní výkonnostní odměny skutečnost vyplývající z podaného služebního hlášení, může být nepřiznána kolektivní výkonnostní odměna až po ukončení vyřízení služebního hlášení v souladu s provozním předpisem O 7.

Nastane-li důvod k nepřiznání kolektivní výkonnostní odměny, příp. její části, vedoucí zaměstnanec může zaměstnanci kolektivní výkonnostní odměnu, příp. její část, nepřiznat. Přitom se bere v úvahu míra a závažnost závady ve výkonu práce nebo porušení předpisů a povinností vztahujících se k vykonávané práci. Vedoucí zaměstnanec je povinen s nepřiznáním kolektivní výkonnostní odměny, příp. její části, zaměstnance bez zbytečného odkladu předem seznámit a toto nepřiznání je povinen zdůvodnit. Na vyžádání zaměstnance je vedoucí zaměstnanec povinen důvod nepřiznání kolektivní výkonnostní odměny, příp. její části, sdělit zaměstnanci písemně.

V případě, že zaměstnanec nesouhlasí s nepřiznáním kolektivní výkonnostní odměny, příp. její části, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu vedoucímu zaměstnanci a dále postupuje ve smyslu kapitoly 8 KS Stížnosti a spory, nedojde-li k vyřešení při přímém jednání mezi vedoucím zaměstnancem a podřízeným zaměstnancem. Nepřiznanou část kolektivní výkonnostní odměny potom nelze přerozdělit ostatním zaměstnancům kolektivu, je vázána v příslušném kolektivu do doby vyřešení stížnosti v souladu s kapitolou 8 KS Stížnosti a spory.

Kolektivní výkonnostní odměny v kolektivu nelze plně přerozdělit ostatním zaměstnancům kolektivu také v tom případě, kdy k závadě ve výkonu práce nebo porušení předpisů a povinností vztahujících se k vykonávané práci dojde na konci kalendářního měsíce a vedoucí zaměstnanec s tímto opatřením nemůže seznámit zaměstnance před odesláním podkladů k rozdělení kolektivních výkonnostních odměn ke zpracování mzdy. Kolektivní výkonnostní odměnu lze plně přerozdělit až po vyřešení důvodů pro nepřiznání kolektivní výkonnostní odměny v souladu s tímto bodem.

Odborové organizace, příp. jejich pověřené organizační jednotky, se mohou s vedoucími organizačních jednotek DP, příp. provozoven, dohodnout na specifických pravidlech.

 

 

III.              ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.             Dodatek č. 2 ke KS nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Nová znění bodu 9.12 a 5.9.13 KS nabývají účinnosti dnem podpisu Dodatku č. 2 ke KS. Nové znění bodu 4.10 přílohy KS - Mzdový předpis nabývá účinnosti dne 1. 7. 2018. Nové znění bodu 5.1 přílohy KS - Mzdový předpis nabývá účinnosti dne 1. 10. 2018. Ostatní ustanovení Kolektivní smlouvy uzavřené na období 2016-2017 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

2.             Dodatek č. 2 ke KS je vyhotoven ve 28 originálech v tomto rozdělení: 1 x člen představenstva, jemuž byla svěřena pozice personálního ředitele, 1 x 900200 – odbor Právní, 1 x 400220 – odd. Speciální analýzy, 25 x zástupci odborových organizací.

 

 

Nejbližžší termín společného kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem je stanoven na 16.4.2018...

M.Tošil